รายการใช้งานห้องประชุมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
13.00 - 16.30
2 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8.30 - 12.00
           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2563
8.30 - 12.00
2 กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการและคำของบประมาณโครงการ Reinventing University
13.00 - 16.30
           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบ
13.00 - 16.30
           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.00 - 16.30
2 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารคนดีคนเก่ง
8.30 - 12.00
           
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
           
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
           
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

มกราคมกุมภาพันธ์ 2563มีนาคม
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
27
2829
3031
12
3
4
5
6
7
89
1011
12
13
14
1516
17
18
19
20
21
2223
24
25
2627
28291
2345678